Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức tập đoàn HwaYang

2. Cơ cấu tổ chức của Việt Nam Hwa Yang